Hlavná obsah

 

V súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), Vám poskytujeme nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o., sídlo: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder , Slovenská republika, IČO: 34 112 502, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T, kontaktné údaje: tel: 031/555 22 23, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ nemá povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba:

Na základe osobných údajov identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. spracováva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o výkone správy. Poskytnutie osobných údajov je teda zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie správy, prevádzky a údržby bytového a nebytového fondu, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, obhajoba právnych nárokov, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov, správa registratúry a výkon vnútorného auditu.

Doba uchovávania osobných údajov:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. uchováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. uchováva osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. princíp minimalizácie uchovávania, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. oprávnený uchovávať osobné údaje, tieto anonymizuje v informačných systémoch.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

- dodávatelia (najmä vody, tepla, IT služieb, havarijná služba)
- poskytovatelia poštových služieb
- advokáti, notári, exekútori
- štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy
- audítori
- banky, stavebné sporiteľne

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. osobné údaje dotknutých osôb neprenáša do tretej krajiny a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

K automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v informačných systémoch Mestského podniku bytového hospodárstva, s. r. o. nedochádza.

Práva dotknutej osoby:

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
- právo na opravu osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- právo na prenosnosť svojich osobných údajov
- právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uplatnenie práv dotknutej osoby:

Vedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne u Mestského podniku bytového hospodárstva, s. r. o., sídlo: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tieto pravidlá sa môžu zmeniť, alebo aktualizovať aj bez upozornenia. Z uvedeného dôvodu sa môžete oboznamovať s ich aktuálnou verziou na tejto stránke, pričom sa môžete orientovať dátumom ich zverejnenia. Tieto boli zverejnené 30.5.2018.

Cookies

Stránky využívajúce cookies, vytvoria vo vašom počítači malý textový cookies súbor. Ide o krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak takúto stránku znova navštívite, vďaka cookies sa pripojíte rýchlejšie. Stránka zároveň "rozpozná" opakovanú návštevu a ponúkne Vám preferované nastavenia, v prípade vypĺňania identifikačných údajov môže ponúknuť doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webu.

Súbory cookies sa môžu používať na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, interných systémov webovej stránky (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, napríklad ak sa zaregistrujete, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, Vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies - zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si Vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

 • Nevyhnutne nutné
 • Prevádzkové
 • Funkčné
 • Reklamné

Nevyhnutne nutné cookies - Vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

 • zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
 • zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali


Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma.

S ich pomocou

 • získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
 • zisťujeme efektivitu našej reklamy (DÔLEŽITÉ! Tieto informácie nepoužívame na to, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies - slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri Vašej návšteve.

S ich pomocou

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
 • si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený

Reklamné cookies - sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok
 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

 • Informácie o vašej návšteve nášho webu
 • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
 • Informácie o vašej aktivite

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií cookies a teda k problému s prihlásením sa. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ http://www.apple.com/
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na adresu našej spoločnosti alebo zaslaním podnetu na kontakt uvedený v časti Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na osobneudaje@mpbhvm.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, 031 555 22 23.

Užitočné odkazy

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google - policies.google.com/privacy.