Hlavná obsah

Obsah tejto stránky sa pripravuje ...

Cenník úkonov správcu vykonávané nad rámec služieb poskytované v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výkone správy

Článok I - Všeobecné podmienky

1. Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder (ďalej len MPBH s.r.o. alebo správca) vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy.
2. Z uvedeného dôvodu MPBH s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
3. Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti (mailom, telefonicky, osobne) klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II - Platobné podmienky


1. Správca si vyhradzuje právo poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
2. Platba za poskytnuté služby uvedené v bodoch 1. až 11. sa uskutoční v hotovosti na základe faktúry vystavenej žiadateľovi.
3. Poplatky uvedené v bodoch 12. až 21. budú predpísané vlastníkovi / nájomcovi bytu alebo nebytového priestoru v ročnom vyúčtovaní služieb.
4. Poplatky uvedené v bodoch 22. až 31. budú hradené z prostriedkov FPÚO bytového domu.
5. Úhrada poplatku za poskytnutú službu uvedenú v bode 32. sa uskutoční vopred na základe faktúry vystavenej žiadateľovi tejto služby.
6. Správca vystaví po realizácii platby v hotovosti príjmový pokladničný doklad.
7. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou, k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
8. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude požadovať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a Mestským podnikom bytového hospodárstva, s.r.o..
9. Konateľ Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku poplatku, resp. od neho upustiť.

Článok III- Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

P.č. Názov služby Cena bez DPH Cena s DPH
1.
Vyhotovenie kópií z dokumentácie a dokladov týkajúcich sa správy bytového domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv (za 1 stranu formátu A4)
1,25 € 1,50 €
2. Vyhotovenie fotokópie (nadrozmerné dokumenty) z projektovej dokumentácie (pôdorys bytu, pivnice) na stavebné úpravy 16,67 € / strana 20,00 € / strana
3. Za vystavenie vyjadrenia k stavebným úpravám v byte na základe posudku statika 12,50 € 15,00 €
4. Za vystavenie vyjadrenia k inštalácií klimatického zariadenia 12,50 € 15,00 €
5. Za vypustenie a napustenie vykurovacej sústavy na žiadosť vlastníka / nájomca bytu alebo nebytového priestoru počas vykurovacieho obdobia 25,00 € / byt + hodinová cena práce 30,00 € / byt + hodinová cena práce
6. Odstránenie poruchy pracovníkmi Správcu na vykurovacej sústave, vzniknutý neodborným zásahom vlastníka / nájomcu (netýka sa havarijného stavu) 83,33 € / byt + hodinová cena práce zvýšená o 50% 100,00 € / byt + hodinová cena práce zvýšená o 50%
7. Hodinová cena za premiestnenie radiátorových meračov 15,00 € 18,00 €
8. Hodinová cena za prácu jedného pracovníka správcu v byte vlastníka / nájomcu počas pracovnej doby (minimálne za každú začatú polhodinu) 15,00 € 18,00 €
9. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii so zakreslením inžinierskych sietí a rozvodov (platí sa vopred) 25,00 € 30,00 €
10. Za vyjadrenie k montáži optických vedení vystavené externým firmám 41,67 € 50,00 €
 11. Hodinová cena práce jedného pracovníka správcu pri činnosti, ktorá nie sú obsiahnuté v zmluve o výkone správy   15,00 € 18,00 €
 12. Za opakované vystavenie potvrdenia o veku domu pre vlastníkov bytov, pre znalcov a iných   4,17 € 5,00 €
 13. Za opakované vystavenie potvrdenia pri prevode bytu o stave konta predávajúceho   8,33 € 10,00 €
 14.  Za vystavenie potvrdenia všeobecného charakteru  4,17 € 5,00  €
 15.  Za vystavenie evidenčného listu-stanovenie zálohových platieb na základe žiadosti vlastníka / nájomcu  4,17 €  5,00  €
 16.  Vyhotovenie mimoriadneho výpisu, rozpisu dlhu vlastníka / nájomcu bytu na požiadanie klienta  4,17 €  5,00  €
 17.  Za zvolanie a účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec legislatívy  22,50 €  27,00 €
 18.  Organizovanie písomného hlasovania, spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome na žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov  32,50 €  39,00 €
 19.  Za vyhotovenie upomienky na pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu  4,17 €  5,00 €
 20.  Za spracovanie ročného vyúčtovania za každé vyúčtovanie  0,52 € / byt / mesiac  0,62 € / byt / mesiac
 21. Za spracovanie a postúpenie podkladov právnikovi   12,50 €  15,00 €
 22.  Za vypracovanie a predloženie podkladov k žiadosti o úver, dotácií
 
41,67 €  50,00 €
 23.  Jednorazový poplatok za prípravu podkladov, vybavenie zmien v úverovej zmluve (napr. výhodnejšia úroková sadzba a pod.)  25,00 €  30,00 €
 24.  Jednorazový poplatok za všetky úkony súvisiace s predčasným splatením úveru a ukončením úveru  41,67 €  50,00 €
 25.  Hodinová cena za prácu jedného pracovníka správcu v spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby (minimálne za každú začatú polhodinu)  15,00 €  18,00 €
 26.  Hodinová cena za prácu jedného pracovníka správcu vykonanú mimo pracovnej doby na spoločných častiach a zariadeniach domu na žiadanky nahlásené resp. podané mimo pracovnej doby (minimálne za každú začatú polhodinu pri hodinove cene práce 18,00 €)    príplatok 50 % na hodinovú sadzbu
 27.  Rekonštrukčné práce - zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, zazmluvnenie diela, ohlásenie stavby, vybavenie stavebného povolenia, kolaudačného konania a ďalšie s tým súvisiace činnosti    0,3 % z ceny diela
 28.  Hodinová cena za montáž bytových vodomerov  15,00 €  18,00 €
 29.  Hodinová cena za montáž pomerových meračov na radiátory  6,25 €  7,50 €
 30.  Za odpočet elektronických pomerových meračov    bezplatne
 31. Za diaľkový odpočet vodomerov cez rádiový modul     bezplatne
 32.  Organizovanie schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov resp. nájomcov nájomných bytov, písomného hlasovania, spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome na žiadosť Mesta Veľký Meder  10,83 € / byt + hotové výdavky  13,00 € / byt + hotové výdavky
       
       

 

Článok IV - Záverečné ustanovenie

  1. Tento cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2020.

Obsah tejto stránky sa pripravuje ....