Hlavná obsah

Tento domový poriadok upravuje najmä

  • vzájomné vzťahy užívateľov, vlastníkov, nájomcov, prenajímateľov, podnájomníkov a správcu bytového domu pri užívaní bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
  • spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v bytovom dome a jeho okolí,
  • spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu.

Domový poriadok a jeho dodatky sú záväzné pre užívateľov bytov a nebytových priestorov a osoby prechodne sa zdržujúce v bytovom dome.

Užívateľom bytu sa rozumie:

  • vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
  • nájomca bytu alebo nebytového priestoru,
  • podnájomník bytu,
  • osoby, ktoré žijú s vlastníkom, nájomcom alebo podnájomníkom bytu v spoločnej domácnosti.

Správcov bytového domu sa rozumie Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. Veľký Meder.

Vlastníkom bytov v bytových domoch s nájomnými bytmi je Mesto Veľký Meder.

Základné práva a povinnosti užívateľov bytov a nebytových priestorov upravujú:

  • zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

Práva a povinnosti vyplývajúce z užívania bytu, nebytového priestoru, spoločných priestorov a zariadení

Stavebné úpravy bytu a spoločného priestoru

Pokoj v dome

Uzamykanie bytového domu

Zabezpečenie prístupu do bytového domu, do bytov a nebytových priestorov

Informačné zariadenia v dome

Poriadok a čistota v dome a jeho okolí

Balkóny a okná

Požiarna ochrana v dome

Užívanie spoločných priestorov domu

Chov domácich zvierat

Vytápanie, zatekanie do bytov

Televízne a rozhlasové antény

Prenájom a predaj bytov v dome

Osobitné dojednania

 

Tento domový poriadok je záväzný pre užívateľov všetkých bytov v dome, ako aj pre osoby, ktoré sa zdržiavajú     v dome a pre členov ich domácností.

Spory vznikajúce porušovaním prijatých zásad Domového poriadku, môžu užívatelia bytov a nebytových priestorov riešiť cestou Správcu, alebo ak sa jedná o priestupok, možno ho riešiť podľa zákona NR SR č. 372/1990 Z.z. o priestupkovom konaní, alebo súdnou cestou podaním žaloby zo strany vlastníka alebo Správcu. 

Tento domový poriadok nadobúda účinnosť dňom prevzatia bytu do užívania.