Hlavná obsah

 

Na zmenu správcu domu sú potrebné nasledovné kroky:

 

1. Zvolanie schôdze

Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov správca, a to do 15 dní od doručenia žiadosti.
Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v bytovom dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov.
Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom sa doručuje aj správcovi, ak má schôdza vlastníkov rozhodovať o úlohách pre správcu.

 

2. Odvolanie správcu

Na odvolanie správcu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Výpovedná lehota je podľa §8a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tri mesiace, ak sa vlastníci v Zmluve o výkone správy nedohodli inak.

 

3. Doručenie výpovede

Výpoveď zo Zmluvy o výkone správy spolu so zápisnicou zo schôdze je potrebné doručiť správcovi. Počas plynutia výpovednej lehoty je potrebné oznámiť pôvodnému správcovi meno nového správcu a kontakt na nového správcu.

 

4. Výber nového správcu

Nový správca a jeho návrh Zmluvy o výkone správy podlieha tiež schváleniu na schôdzi vlastníkov a to nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov. Výber nového správcu môže byť zrealizovaný na tej istej schôdzi, na ktorej bol odvolaný pôvodný správca.

 

5. Odovzdanie dokumentácie

Pôvodný správca je povinný 30 dní pred skončením svojej činnosti, najneskôr v deň jej skončenia odovzdať vlastníkom:

• správu o svojej činnosti

• všetky písomné materiály súvisiace so správou bytového domu

• vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia

 

6. Prevod peňazí

Ďalej správca musí previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na účty nového správcu alebo spoločenstva. Ak správca najneskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom, je povinný zaplatiť na účet domu založený novým správcom alebo spoločenstvom úroky z omeškania.