Hlavná obsah

Spoločnosť Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder spravuje 602 bytových jednotiek, z toho 134 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder a 468 v osobnom vlastníctve.

Správu bytov a nebytových priestoroch vykonávame v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pre vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami bytových a nebytových priestorov formou vlastnej údržby, resp. spoluprácou s externými dodávateľmi remeselných prác.