Hlavná obsah

 

Spoločnosť po dlhodobom prípravnom a rozhodovacom procese pristúpila k realizácií projektu „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“. Prvá etapa realizácie projektu spočívala v odvŕtaní geotermálneho vrtu VM-1. Za týmto účelom bola vybraná Slovinská vrtná spoločnosť Petrol Geoterm d.o.o., ktorá v priebehu mesiacov apríl až máj 2016 vrt úspešne zrealizovala. Následne bol vrt aktivovaný a počas krátkodobej čerpacej skúšky boli dosiahnuté požadované produkčné parametre, teda výdatnosť a teplota na ústí vrtu.

Dňa 09.04.2016 bola dokončená montáž a príprava vrtnej súpravy typu NGM N-1000 spoločnosti Petrol Geoterm d.o.o. a následne sa začali samotné vrtné práce vŕtaním úvodnej kolóny dlátom priemeru 17 ½“.

Dňa 13.04.2016 bola dosiahnutá hĺbka 252,2 m a následne prebehlo zapaženie úvodnej kolóny pažnicami 13 3/8“ a ich cementácia.

Dňa 19.04.2016 sa začalo vŕtanie technickej kolóny dlátom 12 ¼“ a dňa 30.04.2016 bola dosiahnutá hĺbka 1 202,0 m. Následne boli vykonané karotážne merania, prebehlo zapaženie pažnicami 9 5/8“ a následná cementácia.

Dňa 06.05.2016 pokračovali vrtné práce vŕtaním ťažobnej kolóny dlátom 8 ½“, dňa 22.05.2016 bola dosiahnutá hĺbka 2 400 m. Na základe geologickej analýzy vrtných úlomkov a skutočného litologického profilu vrtu bolo rozhodnuté o pokračovaní vrtných prác a prehĺbení vrtu, preto vrtné práce pokračovali do hĺbky 2 450 m.

Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, nakoľko v hĺbke 2 418,3 – 2 431,8 m sa nachádza priepustný obzor s najvyššou produktivitou. Následne prebehlo karotážne meranie, ktoré identifikovalo priepustné a perspektívne produkčné obzory. Potom bol vrt zapažený pažnicami 7“ vybavenými štrbinovými filtrami so šírkou otvoru 0,5 mm v intervaloch s prítokmi geotermálnych vôd z priepustných obzorov. Neskôr prebehla cementácia ťažobnej kolóny. Následne boli prevŕtané cementové mostíky a vrt bol vypláchnutý a vyčistený.
Najprv bol vykonaný produkčný test a následne 21 dňový hydrodynamický test. Po meraniach bola vyhotovená záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných vôd, ktorá bola schválená komisiou Ministerstva ŽP s výsledkom 10,4 l/s a 93 oC.