Hlavná obsah

 

Spoločnosť Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1994.
Zakladateľom a 100 %-ným vlastníkom je Mesto Veľký Meder, zastúpené primátorom mesta.

 

Obchodné meno spoločnosti: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo spoločnosti: M. Corvína 1232/20, 932 01 Veľký Meder

IČO: 34112502

IČ DPH: SK2020365512

Deň vzniku: 14.12.1994

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T, deň zápisu: 14.12.1994.

Predmetom hlavnej činnosti Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. je správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov a výroba tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá nadobúda práva a zaväzuje sa k povinnostiam svojím menom. Hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy a tiež s majetkom, ktorý získala príspevkami, darmi a vlastnou hospodárskou činnosťou. So zvereným majetkom hospodári a nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ďalšia činnosť vyplýva z výpisu z Obchodného registra.

Spoločnosť spravuje 602 bytových jednotiek, z toho je 134 vo vlastníctve mesta - nájomné byty a 468 bytov sú v osobnom vlastníctve.

Jedným z hlavných predmetov činnosti podnikania spoločnosti je výroba, rozvod a predaj tepelnej energie.
O naše zariadenie sa staráme 24 hodín denne s cieľom zabezpečiť zákazníkom vysokú kvalitu, plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla. Naši pracovníci dohliadajú nepretržite na to, aby sa teplo bez ohrozenia - požiarom alebo výbuchom dostalo bezpečne priamo k obyvateľom mesta Veľký Meder.

Dôveru našich zákazníkov a partnerov prehlbujeme aktívnou komunikáciou a sme otvorení na všetky podnety, ktoré smerujú k zefektívneniu nami poskytovaných služieb.


Naša spoločnosť je členom:
Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT)
Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD).