Základné činnosti správcu

Základné činnosti správcu

Správa bytových domov a nebytových priestorov

 • zvoláva schôdzu vlastníkov najmenej raz za rok alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje plnenie schválených požiadaviek a pripomienok, vyplývajúcich z uznesení bytových a vchodových schôdzí,
 • do 31. mája nasledujúceho roka predkladá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o technickom stave a správu o fonde prevádzky, údržby a opráv (ďalej len fond PÚaO),
 • do 31. mája nasledujúceho roka spracuje vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla na ústredné kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody, studenej vody, zrážkovej vody, elektrickej energie a ostatných služieb spojených s užívaním bytu,
 • do 30. novembra predkladá ročný plán opráv,
 • vybavuje korešpondenciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • predkladá vyjadrenia k stavebným úpravám v spoločných priestoroch domu,
 • zastupuje vlastníkov bytových domov pri poistných udalostiach,
 • archivuje dokumentáciu týkajúcu sa spravovaného majetku,
 • ponúka poradenskú činnosť týkajúcu sa obnovy bytových domov financovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania, úverov z bankových inštitúcií alebo fondu PÚaO,
 • preberá a odovzdáva mestské nájomné byty.

Predpis a evidencia platieb

 • predpisuje zálohy na úhradu nákladov spojených so správou domu a úhrad za služby spojené s užívaním jednotky,
 • vedie evidenciu platieb,
 • vypočíta penále a zasiela upomienky za neskoré alebo krátené zálohové platby za plnenia spojené s užívaním bytu alebo krátenie príspevku do fondu PÚaO,
 • pripravuje podklady pre podávanie návrhov na zahájenie súdneho pojednávania,
 • spracováva vyúčtovania záloh za služby spojené s užívaním bytov a NP, zabezpečuje úhrady nedoplatkov a vysporiada prípadné preplatky záloh na tieto služby,
 • vymáha nedoplatky vo fonde PÚaO a nedoplatky spojené s užívaním bytov,
 • kontroluje a vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní NP.

Vedenie účtovníctva

 • vedie samostatné účtovníctvo o všetkých výnosoch a nákladoch, pohľadávkach a záväzkoch a o majetku, ktorý je predmetom spravovaného objektu,
 • vedie evidenciu dodávateľských faktúr, kontroluje správnosť fakturovaných výkonov,
 • zakladá a vedie účet domu a účet fondu PÚaO,
 • spracováva ročnú účtovnú závierku
 • vyhotovuje správu o činnosti správcu za predchádzajúci rok,
 • umožňuje kontroly vedenia účtovnej evidencie o hospodárení s prostriedkami vlastníkov zvolenému zástupcovi vlastníkov.

Technická časť

 • informuje vlastníkov o zmenách v platných zákonoch a predpisoch týkajúcich sa technickej prevádzky objektu,
 • stará sa o stavebný, technický stav a prevádzku zariadení potrebných na rozvod vedy a energií,
 • zabezpečuje projektové práce a inžiniersku činnosť pri rekonštrukciách a opravách,
 • zabezpečuje periodické revízie používaných meradiel,
 • zostavuje harmonogram a zabezpečuje revíziu tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení, bleskozvodu, výťahov a ďalších technických a technologických zariadení, ktoré vyžadujú odborné prehliadky podľa osobitných predpisov, zabezpečuje odstránenie zistených závad a vedenie revíznych kníh,
 • zabezpečuje vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, obstarávanie a udržiavanie hasiacich prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave,
 • zabezpečuje plnenie predpísaných povinností v oblasti požiarnej ochrany, zdravia a bezpečnosti nájomníkov a hygienickej ochrany spravovaných objektov,
 • zabezpečuje energetický audit,
 • zabezpečuje termostatizáciu a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK a TÚV,
 • zabezpečuje overenie, montáž, výmenu a odpočet bytových a domových vodomerov,
 • zabezpečuje montáž digitálnych pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich výmenu, kontrolu a odpočet,
 • zabezpečuje výber dodávateľa, uzatvorenie zmluvy s dodávateľom,
 • kontroluje v súčinnosti so zodpovedným zástupcom vlastníkov množstvo, cenu a kvalitu vykonaných prác a uplatňuje zodpovednosť za vadné plnenie,
 • zostavuje návrh ročných plánov opráv a údržby domu a navrhuje ročnú tvorbu fondu PÚaO,
 • zabezpečuje účasť na prejednaní predloženého návrhu plánu opráv a poskytnutie odborných vysvetlení a zdôvodnení,
 • zabezpečuje pomoc pri zabezpečovaní financovania potrieb (Štátny fond rozvoja bývania, stavebné sporenie, úvery),
 • informuje vlastníkov a nájomníkov nehnuteľností o dlhodobých odstávkach dodávok vody, tepla, elektriny a plynu,
 • zabezpečuje odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru,
 • zabezpečuje prenájom a zmeny nebytových priestorov,
 • vypracuje domový poriadok,
 • zabezpečuje evidenciu opráv a údržby spoločných častí, zariadení domu od prijatia požiadavky cez zmluvné zabezpečenie diela, jeho realizáciu spojenú s kontrolou, až po prevzatie prác objednávateľom diela, vrátane evidencie úhrad zhotoviteľovi,
 • zabezpečuje výberové konanie na základe požiadavky vlastníkov bytového domu za účelom výberu najvýhodnejšieho zhotoviteľa diela,
 • zabezpečuje deratizáciu a dezinsekciu spoločných priestorov bytového domu,
 • zabezpečuje servis a údržbu výťahov,
 • zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení, elektrických zariadení, plynových rozvodov, požiarnych vodovodov a komínových telies,
 • zabezpečuje odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
 • zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
 • zabezpečuje všetky činnosti spojené s užívaním bytového domu.

Úlohou technického úseku je vykonať zásah:

 • v prípade technologických havárii na vodovodných a tepelných rozvodoch bytových domoch v správe našej spoločnosti,
 • odstránenie havarijného stavu na elektrických rozvodoch spoločných častí bytových domov,
 • riešenie problémov s kvalitou dodávok tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody.

Prioritným cieľom zásahu je zabránenie ohrozenia zdravia osôb a vzniku škôd na majetku.


Za účelom bezproblémového riešenia požiadaviek je potrebné nahlásiť:

 • meno a priezvisko volajúceho,
 • presnú adresu volajúceho,
 • telefonický kontakt volajúceho,
 • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy,
 • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy.

Vytlačiť   E-mail
logo

Cieľom je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Stránkové dni

Pondelok - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 7:30 - 12:30

Pohotovosť

Výťahová služba - +421 31 552 65 10
Havarijná služba - +421 903 244 267 - kotolňa
SPP-pohotovosť - 0850 111 727
ZSE-poruchy - 0800 111 567

Integrovaný záchranný systém - 112
Hasičská záchranná služba - 150
Mestská polícia - 0905 363 740
Rýchla zdravotná pomoc - 155
Polícia - 158

Sme členom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Slovenský zväz výrobcov tepla
zmluvympbh.png