Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), Vám poskytujeme nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o., sídlo: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder , Slovenská republika, IČO: 34 112 502, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T, kontaktné údaje: tel: 031/555 22 23, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba:

Prevádzkovateľ nemá povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba:

Na základe osobných údajov identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. spracováva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o výkone správy. Poskytnutie osobných údajov je teda zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie správy, prevádzky a údržby bytového a nebytového fondu, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, obhajoba právnych nárokov, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov, správa registratúry a výkon vnútorného auditu.

Doba uchovávania osobných údajov:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. uchováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. uchováva osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. princíp minimalizácie uchovávania, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. oprávnený uchovávať osobné údaje, tieto anonymizuje v informačných systémoch.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

- dodávatelia (najmä vody, tepla, IT služieb, havarijná služba)
- poskytovatelia poštových služieb
- advokáti, notári, exekútori
- štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy
- audítori
- banky, stavebné sporiteľne

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. osobné údaje dotknutých osôb neprenáša do tretej krajiny a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

K automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v informačných systémoch Mestského podniku bytového hospodárstva, s. r. o. nedochádza.

Práva dotknutej osoby:

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
- právo na opravu osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- právo na prenosnosť svojich osobných údajov
- právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uplatnenie práv dotknutej osoby:

Vedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne u Mestského podniku bytového hospodárstva, s. r. o., sídlo: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Vytlačiť   E-mail
logo

Cieľom je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Stránkové dni

Pondelok - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 7:30 - 12:30

Pohotovosť

Výťahová služba - +421 31 552 65 10
Havarijná služba - +421 903 244 267 - kotolňa
SPP-pohotovosť - 0850 111 727
ZSE-poruchy - 0800 111 567

Integrovaný záchranný systém - 112
Hasičská záchranná služba - 150
Mestská polícia - 0905 363 740
Rýchla zdravotná pomoc - 155
Polícia - 158

Sme členom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Slovenský zväz výrobcov tepla
zmluvympbh.png