Cenník poplatkov služieb

Cenník poplatkov služieb pri správe bytov a nebytových priestorov za úkony správcu nad rámec zmluvných vzťahov

Článok I - Všeobecné podmienky

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder (ďalej len MPBH, s.r.o. alebo správca) na pokrytie nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu vlastníkov / nájomníkov bytov a nebytových priestorov, určuje v Čl. III výšku cien poplatkov za výkon požadovaných jednorázových činností nad rámec bežnej správy.
Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti (mailom, telefonicky, osobne) klienta a však cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná, a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

Článok II - Platobné podmienky

1. Výška ceny za služby a úkony je stanovená vrátane 20 % sadzby DPH v zmysle platnej právnej úpravy. V prípade zmeny sadzby DPH bude celková výška ceny za služby a úkony upravená o zmenu sadzby DPH.
2. Správca si vyhradzuje právo poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej úhrady príslušnej ceny za vykonanie služby.
3. Cenu za služby a úkony je možné uhradiť:
    a) v hotovosti do pokladne správcovskej spoločnosti pri podaní žiadosti, resp. pred vyhotovením požadovaného dokumentu,  
    b) bankovým prevodom s presnou špecifikáciou účelu platby (VS, ŠS) na bankový účet správcovskej spoločnosti vedený vo VÚB, a.s. vopred, číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0036 2682 7951.
4. Cena za služby a úkony uvedené v častiach A, B, C a E tohto Cenníka sú výnosom správcovskej spoločnosti.
5. Cena za služby a úkony uvedené v časti C tohto cenníka bude predpísaná užívateľovi bytu v Ročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu.
6. Cena za služby a úkony uvedené v časti D tohto cenníka budú hradené z prostriedkov Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.
7. Úhrada poplatku za poskytnutú službu uvedenú v časti E tohto cenníka sa uskutoční vopred na základe faktúry vystavenej žiadateľovi tejto služby.
8. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. V prípade služieb, písomnosti ktorú si žiadateľ vyslovene žiada zaslať poštou, k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
9. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, a klient na ich vykonaní bude naďalej trvať, bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a Mestským podnikom bytového hospodárstva, s.r.o..
10. Konateľ Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku poplatku, resp. od neho upustiť.

Článok III- Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

link na stiahnutie /dokument je dostupný vo formáte pdf/

Článok IV - Záverečné ustanovenie

1. Správcovská spoločnosti si vyhradzuje právo aktualizovať cenník raz ročne.
2. Tento cenník vstupuje do platnosti od 01.01.2023.
3. Cenník schválený konateľom spoločnosti dňa 23.12.2022.

 

Cennik vo formáte JPG k nahliadnutiu:

strana 1
strana 1
strana 2
strana 2
strana 3
strana 3


Vytlačiť   E-mail
logo

Cieľom je poskytnúť našim klientom potrebné informácie z pohodlia domova, poskytnúť verejnosti transparentný pohľad o našej činnosti a získať resp. prehĺbiť dôveru našich zákazníkov.

Stránkové dni

Pondelok - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 14:30
Utorok - nestránkový deň
Streda - 7:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 7:30 - 12:30

Pohotovosť

Výťahová služba - +421 31 552 65 10
Havarijná služba - +421 903 244 267 - kotolňa
SPP-pohotovosť - 0850 111 727
ZSE-poruchy - 0800 111 567

Integrovaný záchranný systém - 112
Hasičská záchranná služba - 150
Mestská polícia - 0905 363 740
Rýchla zdravotná pomoc - 155
Polícia - 158

Sme členom

Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Slovenský zväz výrobcov tepla
zmluvympbh.png